Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

§ 1. Objednávka

Cena trávneho koberca sa riadi platným cenníkom TOP GRASS s. r. o.. Záväzná objednávka sa robí min. 24 hodín pred termínom dodania. Predávajúci predá trávny koberec len na základe telefonickej objednávky na tel. číslach v kontaktoch. Kupujúci je povinný uviesť nasledujúce informácie: termín dodania, fakturačnú adresu, adresu dodania trávneho koberca, počet m², spôsob platby, kontaktnú osobu, telefonický kontakt a spôsob dopravy.

§ 2. Zrušenie objednávky

Predávajúci môže odstúpiť (presunúť) termín dodávky v prípade nevhodného počasia alebo technických porúch. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho môže byť najneskôr 24 hodín pred termínom dodania. V prípade, že to tak kupujúci neurobí, hradí plnú kúpnu cenu trávneho koberca a náklady spojené s dopravou.

§ 3. Dodanie a prevzatie

Dodanie a nasledovné prevzatie je vo chvíli, kedy kupujúci alebo osoba poverená kupujúcim prevezme dodávku a písomne potvrdí dodací list alebo faktúru. Predávajúci neručí za vzniknuté škody neodbornou manipuláciou s trávnym kobercom a skladovaním.

§ 4. Platobné podmienky

Platba za trávny koberec sa vykonáva v hotovosti na mieste odberu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Stáli zákazníci majú možnosť platby na faktúru so 14-dňovou splatnosťou.

§ 5. Reklamácie

Zjavné vady, ktoré boli zistené pri odbere trávneho koberca, musia byť nahlásené ihneď pri prevzatí. V prípade, že sa tak nestane, neuzná predávajúci neskoršie reklamácie. Predávajúci ručí za trávny koberec po jeho prevzatie kupujúcim. Skryté vady je nutné nahlásiť najneskôr do 24 hodín od termínu dodávky.

§ 6. Vratné palety

Trávny koberec je uložený na paletách po 25 až 50 m². Palety sú na výmenu alebo zálohované 10 € za kus. Rozmer palety je 120 x 80 cm. Palety si prinesie zákazník pred odberom trávneho koberca poprípade odovzdá šoférovi nákladného automobilu, ktorý mu priviezol trávny koberec.

 

Ostatné vzťahy týmito podmienkami neuvedené sa riadia Obchodným zákonníkom a predpismi s ním spojených.